ANBI GEGEVENS

Stichting IJoor is als ANBI organisatie wettelijk verplicht gegevens met doelstellingen en beleidsplan te publiceren. 

Als ANBI organisatie draag je bij aan het algemeen nut. Wij maken geen winst en voldoen aan de eisen van integriteit zoals opgesteld door de belastingdienst. 

 

 

 

Algemene gegevens

Stichting IJoor

Vlielandlaan 207

6922 EE Duiven

KvK 69551847

RSIN 857915198 

REK.NR.  NL95TRIO0338719806

 

Bestuur

Voorzitter: A.J.A.A.M. Kusters

Secretaris/penningmeester: J.F.J. van Eijndhoven 

Bestuurslid: I.B.A. Koek 

Bestuurslid: P. Burggraaf

 

ANBI

ANBI status per 7 september 2017

 

Boekjaar

Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2018.

 

 

DOELSTELLINGEN

 • Uitvoeren van interdisciplinaire kunstprojecten ter bevordering van kennis, participatie, zelfredzaamheid en welzijn van cliënten in de zorg en ouderen.
 • Het beheer en exploitatie van een voor de doelgroep verworven aangepast chalet; “Het Hijgend Hert”op natuurcamping
  De Jutberg te Laag Soeren.
 • Het ontwikkelen van projecten om de participatie en welzijn van mensen met een beperking of in een achterstandsituatie te bevorderen.
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 • De stichting dient het algemeen belang. 
 • De stichting heeft geen winstoogmerk.
 • Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt gevormd door; giften en donaties, subsidies en sponsorbijdragen, hetgeen verkregen wordt uit erfstellingen of legaten, hetgeen verkregen wordt uit door de stichting uitgevoerde activiteiten, hetgeen op andere wijze verkregen wordt.
 • De stichting mag geen uitkeringen doen aan de oprichter of aan een bestuurder. Hieronder wordt mede begrepen het toekennen van enig voordeel ten laste van de stichting, hetzij rechtstreeks, hetzij middellijk, uit hoofde van aan de stichting geleverde goederen en diensten.
 • Onkosten die de bestuurders in uitoefening van hun functie maken worden vergoed.


  BELEIDSPLAN 2017-2018

 • Met vrijwilligers groot onderhoud uitvoeren aan aangekocht chalet. 
 • Inrichten en aanpassen chalet in samenwerking met Stichting Casa Segunda Vida.
 • Samenwerken met instellingen ouderen voor het organiseren van kleine projecten in 2017.
 • Opzetten denktank
 • Maken toegankelijke website
 • Fondsenwerving opzetten